Geodeta Kyjov - Geodetické práce
 
#KEYWORDS#

Po více než dvacetileté činnosti je stále filozofií firmy uspokojení zákazníků kvalitní prací v dohodnutém termínu za rozumnou cenu. Kvalita a špičková techno­logie jsou samozřejmostí.

Geodeta Kyjov
telefon Email
GEODETA Kyjov
Jiráskova 1133
Kyjov 697 01
zde nás najdete »

tel.: +420 518 611 484
fax: +420 518 616 684


zvětšit písmo normální velikost písma zmenšit písmo

Geometrické plány

rozdělení pozemku »

Geometrický plán se vyhotovuje z důvodu prodeje, darování či směny části pozemku vedeného v katastru na jiného vlastníka. Geometrický plán je nedílnou součástí kupní, darovací či směnné smlouvy, která se vkládá do katastru nemovitostí. K dělení pozemku je třeba souhlas příslušného stavebního úřadu.

vyznačení rozestavěné budovy »

Geometrický plán se vyhotovuje jako podklad k zápisu budovy do katastru nemovitostí za účelem poskytnutí hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření, pro prodej rozestavěné budovy (rozestavěnou budovou se pro účely katastru rozumí dle § 27 zákona č. 344/1992 Sb. budova v alespoň takovém stupni rozestavěnosti, že již je patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží.

Pro zápis do katastru nemovitostí je třeba doložit kromě geometrického plánu také:
  • žádost o zápis rozestavěné budovy (formulář)
  • stavební povolení s nabytím právní moci - originál nebo ověřenou kopii vydává příslušný stavební úřad
  • čestné prohlášení o vlastnictví rozestavěné budovy s ověřenými podpisy vlastníků (formulář)

vyznačení dokončené budovy nebo změny vnějšího obvodu budovy (přístavba, ubourání atd.) »

Geometrický plán se vyhotovuje jako podklad pro zápis nové budovy (rodinný dům, garáž, hospodářské stavení, chata, lisovna, veřejná a jiná budova) nebo změněného obvodu budovy staré do KN, podklad pro kolaudační řízení, přidělení čísla popisného, prodeje nezapsané budovy do katastru nemovitostí.
Budovou se pro účely katastru rozumí dle § 27 zákona č. 344/1994 Sb. v platném znění nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

Pro zápis do katastru nemovitostí je třeba doložit kromě geometrického plánu také:
  • žádost o zápis do katastru nemovitostí (formulář)
  • kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci – vydá příslušný stavení úřad
  • doklad o přidělení čísla popisného nebo evidenčního – vydá příslušný obecní nebo městský úřad

určení hranic pozemků při pozemkové úpravě »

Geometrický plán se vyhotovuje jako výsledek pozemkových úprav pro jejich zápis do katastru nemovitostí na základě rozhodnutí příslušného pozemkového úřadu dle zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění.

doplnění katastru o pozemek vedený dosud ve zjednodušené evidenci »

Geometrický plán se vyhotovuje po vytýčení celého pozemku vedeného dosud ve zjednodušené evidenci tj. v původní evidenci pozemkového katastru – PK, v evidenci nemovitostí – EN nebo formou přídělového plánu – PP pro jeho zápis do katastru nemovitostí na základě žádosti vlastníků

vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku »

Geometrický plán se vyhotovuje z důvodu omezení vlastnických práv k části pozemku za účelem přístupu, vjezdu přes cizí pozemek, uložení a oprav podzemního vedení a z jiných důvodů.
Geometrický plán je součástí smlouvy o věcném břemeni, která se na žádost zúčastněných stran vkládá do katastru nemovitostí.


Pokud Vás naše nabídka zaujala, prosím kontaktujte nás nebo využijte náš poptávkový formulář